Stichting

Oudorperhout

In de media

Een artikel met ongeveer onderstaande strekking verschijnt binnenkort in Oudorpertijden en De wijkkrant Oudorp. De bijbehorende tekeningen vindt u aan het einde van de tekst.


Warm welkom voor weidevogels in Oudorperhout

De invulling van het beheer van ons stadspark Oudorperhout heeft geleid tot een dalend aantal weidevogels. Mede door de inzet van de Stichtingen Oudorperhout en ANIMO is een kentering in gang gezet.Hoe zit het ook alweer?

In de zomer van 2018 zijn de toenmalige pachtcontracten tussen gemeente en de pachtende agrariërs in de Oudorperhout op aandrang van de Stichtingen ANIMO en Oudorperhout omgezet in gebruikersovereenkomsten. Gebleken was dat het beheer met veel bemesten (zelfs via injecteren) en maaien tijdens het broedseizoen ten koste is gegaan van alle groei en bloei. Hierdoor liep ook het aantal weidevogels terug. Deze overeenkomsten hebben een kortere looptijd en aangescherpte, meer duurzame maatregelen met als doel een aantoonbare versterking van de biodiversiteit en behoud van weidevogels. Tot onze spijt bleek de gemeente niet bereid de inhoud van de overeenkomsten openbaar te maken, noch inzage te geven in de correspondentie, leidend tot de huidige standpuntbepaling betreffende het waterpeil. Reden waarom wij deze informatie hebben opgevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De ontvangen informatie hebben wij nauwkeurig bestudeerd.

De verbeteringen.

Er mag minder worden bemest: 6 ton/ha, alleen tussen 01-07 en 01-02 en niet op de dijken, noch op een 2 meter strook langs de waterkanten. Er mag niet eerder worden gemaaid dan 01-07 tenzij er dan nog weidevogel-kuikens lopen. Intensieve begrazing is niet toegestaan en koeienbegrazing heeft veruit de voorkeur. Daarbij komt dat de gemeente al eerder heeft bepaald dat vissen in het broedseizoen niet is toegestaan en dat er strenger toezicht komt op het aanlijnen van honden in het broedseizoen. Tevens heeft de gemeente de inlaatmogelijkheid van water vanuit de Hoornse vaart via een helofytenfilter vergroot.

Maar toch..

De gemeente is op de goede weg. Toch roepen bovenstaande afspraken ook vragen op zoals: wie ziet toe op het naleven ervan? En hoe? Wat is intensieve begrazing m.a.w. hoeveel stuks vee/ha begraasd land? Deze vragen zijn onderwerp van overleg met de gemeente.

Natte voeten?

Er is de laatste tijd nogal eens door de politiek een verband gelegd tussen het plan het waterpeil in de Oudorperhout te verhogen en het ontstaan van wateroverlast in Oudorp.  Een deskundige op dit gebied, geohydroloog Rob Struyk, heeft de situatie onderzocht. Uit de waarnemingen van het Gemeentelijk Grondwatermeetnet blijkt dat deze vervelende situatie geen relatie heeft met het waterpeil van de Oudorperhout. Want de waterstand in de Oudorperhout is NAP – 1,19 m, terwijl de hoge waterstand aan de Herenweg ca. NAP – 0,4 m is. Bij wateroverlast staat het grondwater aan de Herenweg dus ca.80 cm boven het waterpeil in de Oudorperhout. Het is moeilijk voor te stellen, maar bij wateroverlast staat het grondwater aan de Herenweg net zo hoog als het waterpeil in het Noordhollandsch Kanaal/Hoornse Vaart.

Op onderstaande tekening is hier meer informatie over te vinden. O.a. zijn de plaats van de waarnemingspunten (peilbuizen, PB) van de gemeente aangegeven en een dwarsprofiel met diverse grondwaterstanden in Oudorp

Oplossingen voor deze wateroverlast zullen gezocht moeten worden in een verbeterde beheersing van het grondwater.

Ook over dit ten onrechte veronderstelde verband zullen wij zowel met de gemeente als met het hoogheemraadschap in gesprek gaan. Want voor het voortbestaan van onze weidevogels is een waterpeil verhoging in een beperkt (broed)gebied tijdens de broedtijd  samen met een forse reductie van bemesten van levensbelang.

Welkom.

Onze weidevogels grutto, kievit en tureluur, nu nog aan het foerageren in Zuid-Europa en Afrika, gaan zich de komende weken voorbereiden op hun – soms non-stop – vlucht naar hun broedgebieden. Onze Oudorperhout heet hen van harte welkom. Maar ook u, om naar hen te kijken.