Weidevogels
De Oudorperhout is een bijzonder gebied wat vogels betreft. Veel weidevogels hebben hier een broedplaats gevonden zoals de grutto en de kievit. Voor water- en moerasvogels wordt dit gebied veel gebruikt als overwinterplek zoals watersnip, krakeend en slobeend. Een enkele keer is er ook een roerdomp,  bergeend en lepelaar te zien.
STICHTING OUDORPERHOUT