Samen met Stadswerk072 loopt Stichting Oudorperhout tijdens het broedseizoen elke twee weken een rondje door de Oudorperhout. Vanuit de Stichting zijn óf Tom van Hemert óf Piet van Waveren aanwezig, bijgestaan door een ter zake doende deskundige; vanuit Stadswerk072 Frits Oudshoorn samen met een wisselende, andere medewerker. ‘Wat gaat er goed’ en ‘wat kán of móet beter’ is steeds het thema.
Aandachtspunten zijn de vernatting van het weidevogelbroedgebied, nodig voor de voedselvoorziening van de (weide)vogels en de mate van openheid van het gebied ten behoeve van hun veiligheid. Zo zijn In de afgelopen periode struiken en opkomend riet verwijderd waardoor er nu ook een aantal kieviten op het dijkje rond het moerasgebiedje broeden. Maar ook het monitoren van – en aanzetten tot vergroting van de biodiversiteit in ons stadspark is belangrijk ijkpunt. Vrijdag 16 april vond het 4de rondje plaats van de 10 geplande. Een tussentijds overzicht.

Waterpeil en vernatting:
er staat nog een redelijke hoeveelheid water in de gefreesde greppels. Het waterpeil, dat is afgelezen aan de recent geplaatste peilschalen bij de stuwen achter de OBS De Zes Wielen en bij de Wieken staat op de afgesproken 1.19 -NAP. De geconstateerde storingen m.b.t. het doorgeven van gegevens over grondwaterpeil naar het Hoogheemraadschap zullen op korte termijn worden verholpen.
(Weide)vogels:
ook dit jaar zijn de grauwe ganzen in overmaat aanwezig. Toch lijkt het erop dat de maatregelen, genomen om de ganzen te reguleren minder verdringing van de weidevogels oplevert. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn aanwezig en hebben voor een deel al broedparen gevormd. Zodra een representatieve telling van broedparen en/of kuikens voorhanden is melden we de cijfers in de volgende nieuwsbrief.
Biodiversiteit:
het voornemen van Stadswerk072 om langs de randen van het veld ten noorden van de skatebaan bloemenmengsels in te zaaien zal binnen 2 weken worden uitgevoerd. Datzelfde zal, zij het later, gebeuren in het landje ten westen van de skatebaan (het landje met de hagen, ook wel bekend als “het landje van Admiraal’). Hier is ook de plaatsing van een insectenhotel, dat door vrijwilligers van Stichting Oudorperhout zal worden gebouwd, gepland. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. Ten slotte zullen ook bloemen- en kruidenmengsels worden ingezaaid langs een deel van het Oudorperhoutpad ten zuiden van de Munnikenweg, bij het voetbalveldje.
Conclusie:
hoewel de greppels niet overlopen en geen plas-dras veldjes zijn ontstaan is er toch sprake van een redelijke vernatting. Gelet op de weersvooruitzichten van de komende weken is vrijwel dagelijkse monitoring op het droogvallen van de greppels en signalering ervan aan stadswerk072 en SOH noodzakelijk om zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Aan vergroting van de biodiversiteit in onze Oudorperhout wordt ruim aandacht besteed, resulterend in ter zake doende activiteiten.

Piet van Waveren, april 2021

Weidevogels en biodiversiteitvergroting
Deel dit: