De Oudorperhout is een bijzonder stadspark: een kleine groene long van 42 hectare binnen de stadsgrenzen van Alkmaar. Begrensd door de recent tot monument uitgeroepen Munnikenweg in het zuiden en de Hoornse Vaart in het noorden. Een gebied waarin nog vier van de zes strijkmolens staan en restanten zichtbaar zijn van twee voormalige, in 1290 gebouwde kastelen Nieuwburg en Middelburg. Een gebied met een speelweide, een skatebaan, honden uitlaatvelden en volkstuinen, doorkruist door wandelpaden en waterlopen. Een gebied ook met bijzondere planten als mei- en rietorchis, ratelaar en smalle weegbree. Uniek is het stadspark door de aanwezigheid van weidevogels: grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters – zij komen soms van duizenden kilometers ver om midden in de stad te broeden. Hun voortbestaan wordt echter bedreigd. Het aantal broedparen neemt af en van de pullen wordt slechts een klein percentage vlieg-vlug. Oorzaak: gebrek aan voedsel, predatie zoals meeuwen en verstoringen zoals honden los in het broedgebied en maaien in of vlak na de broedtijd. Gebrek aan voedsel: door de zure grond t.g.v. bemesting, waardoor geen kruidenrijke weide kan ontstaan, die insecten lokken als voedsel voor de pullen. Maar ook de lage grondwaterstand verhindert de pullenvoedsel uit de harde grond te pikken. De voorwaarden voor het beheer van een deel van het gebied door twee agrariërs zijn recent aangescherpt. Maaidata zijn vastgelegd evenals de maximale hoeveelheid mest die uitgereden mag worden. Het is een goed begin, maar niet voldoende. Nóg striktere voorwaarden zijn nodig om de afname van het aantal weidevogels te stoppen en het liefst te kenteren.

Het bestuur van Stichting Oudorperhout is gewijzigd. Leden zijn afgetreden, anderen toegetreden. Mede hierdoor is hierdoor een nieuwe impuls gegeven aan de motivatie en is nieuwe energie gevonden om een doorontwikkeling van dit unieke natuurgebied vorm te geven.

Visie

Op 15 februari 2019 is door het bestuur van de stichting de volgende visie vastgesteld:

De visie van Stichting Oudorperhout is dat in stadspark Oudorperhout een evenwichtige verhouding bestaat tussen de natuur-, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden. Bij velen zijn de waarden en het belang van het gebied bekend en worden breed gedragen. Zo is de Oudorperhout een aantrekkelijk leefgebied voor plant en dier (met name de weidevogels) en een prettige omgeving voor de mens om te recreëren en te genieten van de unieke natuur, cultuur en historie.

Missie

De Stichting Oudorperhout heeft als missie de natuurwaarden van stadspark Oudorperhout te behouden, te verrijken en te verzorgen. Ook streeft zij naar het in stand houden van de cultuurhistorische, agrarische en recreatieve waarden. Daartoe verstrekt zij informatie en geeft zij educatie over het gebied. 

Deel dit: