Visie

Op 15 februari 2019 is door het bestuur van de stichting de volgende visie vastgesteld:

De visie van Stichting Oudorperhout is dat in stadspark Oudorperhout een evenwichtige verhouding bestaat tussen de natuur-, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden. Bij velen zijn de waarden en het belang van het gebied bekend en worden breed gedragen. Zo is de Oudorperhout een aantrekkelijk leefgebied voor plant en dier (met name de weidevogels) en een prettige omgeving voor de mens om te recreëren en te genieten van de unieke natuur, cultuur en historie.

Missie

De Stichting Oudorperhout heeft als missie de natuurwaarden van stadspark Oudorperhout te behouden, te verrijken en te verzorgen. Ook streeft zij naar het in stand houden van de cultuurhistorische, agrarische en recreatieve waarden. Daartoe verstrekt zij informatie en geeft zij educatie over het gebied. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2022 heeft drie aandachtsgebieden, namelijk
– het ontwikkelen van het bestuur,
– de naamsbekendheid vergroten en
– het draagvlak van de stichting vergroten.

Het ontwikkelen van het bestuur willen we bereiken door het huidige beleid van de stichting te herzien, de taken en verantwoordelijkheden logisch te verdelen en het uitbreiden van het bestuur.

Het vergroten van de naamsbekendheid willen we bereiken door de externe communicatie en informatievoorziening te verbeteren en excursies en voorlichting te verzorgen.

Het draagvlak van de stichting willen we vergroten door te investeren in relaties, de aanwezigheid bij evenementen te verbeteren, de finaciële daadkracht te vergroten en tenslotte toe te zien op de handhaving van overheidsbeleid.

Deel dit: