Het stationsgebied Alkmaar-Noord gaat op de schop zoals dat heet. De gemeente Alkmaar heeft grootse plannen om het gebied te vernieuwen. De eerste stap is al gezet met de bouw van het nieuwe NS Stationsgebouw Alkmaar-Noord. In de nabije toekomst wordt het gebied verder ontwikkeld, met nieuwbouw van woningen, kantoren, ‘stedelijke functies’, vernieuwing van de openbare buitenruimte en de (mogelijke) vestiging van de Europese School. Het plangebied ligt direct ten noorden van de Oudorperhout. Dat is goed te zien op onderstaande foto. Op de voorgrond is de spoorlijn met het oude NS-stationsgebouw te zien. Het groene gebied daarachter is de Oudorperhout met zijn grote natuur- en cultuurhistorische waarden.

Stationsgebied Alkmaar-Noord en Oudorperhout (foto: gemeente Alkmaar).

In de nieuwbouwplannen erkent de gemeente het belang van de Oudorperhout als waardevol natuurgebied met zijn grote biodiversiteit en rijke cultuurhistorie. Desalniettemin is de Stichting Oudorperhout bang voor aantasting van de natuurwaarden van het gebied. Zo heeft de bouw van het Van der Meij College (wit vierkant gebouw midden op de onderstaande foto), een aantal jaren geleden, door zijn opvallende verschijning de natuurlijke zichtlijnen vanuit de Oudorperhout ernstig aangetast.

Door de bouw van het Van der Meij College is de natuurlijke zichtlijn in de Oudorperhout ernstig aangetast (foto SOH).


De Stichting Oudorperhout volgt de nieuwbouwplannen van de gemeente daarom kritisch. Het bestuur heeft via de inspraakprocedure op twee punten bezwaren geuit:

De verdere verstoring van de natuurlijke zichtlijnen vanuit de Oudorperhout

Het bestuur is bang dat in de planontwikkeling onvoldoende rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het aanzicht (natuurlijke zichtlijn) en heeft er bij de gemeente op aangedrongen de bouwhoogte te beperken en natuurinclusieve bouw voor te schrijven.
De gemeente heeft hierop geantwoord dat richting de Hoornsevaart (vanuit de Oudorperhout kijkend) in de stedenbouwkundige opzet rekening is gehouden met het landschap en de daarin aanwezige molens. Dit zal worden gerealiseerd door een aflopende bouwhoogte en natuurinclusief bouwen.

Toename van de drukte

Het bestuur is van mening dat in het ontwerp onvoldoende aandacht is besteed aan de gevolgen van de te verwachten toenemende drukte in de directe omgeving van het gebied en in de Oudorperhout in het bijzonder. De grotere drukte kan onder andere leiden tot verslechtering van het broedresultaat van de kwetsbare weidevogels in het gebied, waardoor deze uiteindelijk uit het gebied kunnen verdwijnen.
Ten aanzien van de toenemende drukte heeft de gemeente geantwoord dat dit inherent is aan de ‘verstedelijkingsopgave’ van het plangebied. De gemeente ziet het te verwachten toenemende gebruik van de Oudorperhout niet als een probleem maar als een kans.

Hoe nu verder?

De antwoorden van de gemeente zijn duidelijk, maar stellen ons niet helemaal gerust. We zullen de plannen kritisch blijven volgen. Uiteraard zullen we u daarvan op de hoogte blijven houden

Henk van Haaster, januari 2022

Stand van zaken rond de vernieuwing van het Stationsgebied Alkmaar-Noord
Deel dit: